Nome v Data v

Boletim FM Equities

20180101
1/1/2018

Boletim FM Equities

20180201
1/2/2018

Boletim FM Equities

20180301
1/3/2018

Boletim FM Equities

20180401
1/4/2018

Boletim FM Equities

20180501
1/5/2018

Boletim FM Equities

20180601
1/6/2018

Boletim FM Equities

20180701
1/7/2018

Boletim FM Equities

20180801
1/8/2018

Boletim FM Equities

20180901
1/9/2018

Boletim FM Equities

20181001
1/10/2018

Boletim FM Equities

20181101
1/11/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180101
1/1/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180201
1/2/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180301
1/3/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180401
1/4/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180501
1/5/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180601
1/6/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180701
1/7/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180801
1/8/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20180901
1/9/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20181001
1/10/2018

Boletim FM Juros e Moedas

20181101
1/11/2018

Relatório DAP

20180101
1/1/2018

Relatório DAP

20180301
1/3/2018

Relatório DAP

20180401
1/4/2018

Relatório DAP

20180501
1/5/2018

Relatório DAP

20180601
1/6/2018

Relatório DAP

20180701
1/7/2018

Relatório DAP

20180801
1/8/2018

Relatório DAP

20181001
1/10/2018

Relatório DAP

20180901
1/9/2018

Relatório DAP

20181101
1/11/2018

Relatório DAP

20181201
1/12/2018

Relatório DAP

20190101
1/1/2019
Relatório DAP
20190201
1/2/2019
Boletim FM Equities
20190201
1/2/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190201
1/2/2019
Relatório DAP
20190301
1/3/2019
Boletim FM Equities
20190501
1/5/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190501
1/5/2019
Relatório DAP
20190401
1/4/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190601
1/6/2019
Boletim FM Equities
20190601
1/6/2019
Relatório DAP
20190601
1/6/2019
Relatório DAP
20190701
1/7/2019
Boletim FM Equities
20190701
1/7/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190701
1/7/2019
Relatório DAP
20190801
1/8/2019
Boletim FM Equities
20190801
1/8/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190801
1/08/2019
Relatório DAP
20191001
1/10/2019
Boletim FM Equities
20190901
1/9/2019
Boletim FM Juros e Moedas
20190901
1/9/2019
Relatório DAP
20191101
1/11/2019
Relatório DAP
20191201
1/12/2019
Relatório DAP
20200101
1/1/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200101
1/1/2020
Boletim FM Equities
20200101
1/1/2020
Relatório DAP
20200201
1/2/2020
Boletim FM Equities
20200201
1/2/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200201
1/2/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200201
1/2/2020
Relatório DAP
20190103
3/1/2019
Relatório DAP
20200301
1/3/2020
Relatório DAP
20200401
1/4/2020
Boletim FM Equities
20200301
1/3/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200301
1/3/2020
Relatório DAP
20200501
1/5/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200401
1/4/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200401
1/4/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200501
1/5/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200501
1/5/2020
Relatório DAP
20200601
1/6/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200701
1/7/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200701
1/7/2020
Relatório DAP
20200701
1/7/2020
Relatório Opções de Dólar
20200801
1/8/2020
Relatório Futuro de Boi Gordo
20200701
1/7/2020
Relatório Futuro de Café Arábica 4/5
20200701
1/7/2020
Relatório Futuro de Milho
20200701
1/7/2020
Relatório DAP
20200801
1/8/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200801
1/8/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200801
1/8/2020
Relatório Futuro de Boi Gordo
20200803
3/8/2020
Relatório Futuro de Café Arábica 4/5
20200803
3/8/2020
Relatório Futuro de Milho
20200803
3/8/2020
Relatório Contrato Disponível de Ouro
20200803
3/8/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20200901
1/9/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20200901
1/9/2020
Relatório DAP
20200901
1/9/2020
Relatório Futuro de Boi Gordo
20201009
9/10/2020
Relatório Futuro de Café Arábica 4/5
20201009
9/10/2020
Relatório Futuro de Milho
20201009
9/10/2020
Relatório Contrato Disponível de Ouro
20201009
9/10/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20201001
1/10/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20201001
1/10/2020
Relatório DAP
20201001
1/10/2020
DAP Report
20201001
1/10/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20201101
1/11/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20201101
1/11/2020
Relatório DAP
20201101
1/11/2020
Relatório Futuro de Boi Gordo
20201218
18/12/2020
Relatório Futuro de Café Arábica 4/5
20201218
18/12/2020
Relatório Futuro de Etanol Hidratado
20201218
18/12/2020
Relatório Futuro de Milho
20201218
18/12/2020
Relatório Contrato Disponível de Ouro
20201218
18/12/2020
Boletim FM Derivativos de Equities
20201228
28/12/2020
Boletim FM Juros e Moedas
20201228
28/12/2020
Relatório DAP
20210104
4/1/2021